لیست دانش آموختگان

جستجوی اعضا


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده مقطع رشته
1 فاطمه ابوطالبیان 1376
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
2 بهجت احمدیان‌ باغبادرانی‌ 1351
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
3 مهدی اخوان طاهری 87
پزشکی
تخصصی بالینی
جراحی عمومی
4 محمدحسن ایزدیان 1387
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
5 مهرداد اسدي حبيب آبادي 1388
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
6 پرنیاز اشراقی‌ 1356
پزشکی
تخصصی بالینی
کودکان
7 بهجت امامی کوپایی 1393
پزشکی
کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی
8 فرشته باغبانی 1366
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
9 صادق برادران مهدوی 1388
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
10 مریم بهرامی 92
پزشکی
کارشناسی ارشد
آناتومی
11 مهرداد حاجی بابایی 1371
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
12 احسان حاج زرگرباشی 1389
پزشکی
تخصصی بالینی
طب اورژانس
13 فتح‌ اله‌ حر 1379
پزشکی
تخصصی بالینی
جراحی استخوان و مفاصل
14 علیرضا حسینی 1372
بهداشت محیط
کاردانی
بهداشت
15 سمیه خامه 1380
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
16 حسین دارابی 1382
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
17 سیدعلی درخشنده قهفرخی 1376
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
18 غالمعلی دوروشی 1373
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
19 محمود رادهوش 1356
پزشکی
تخصصی بالینی
بیماریهای داخلی
20 احسان رحیمی 1376
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
    صفحات:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4