لیست دانش آموختگان

جستجوی اعضا


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده مقطع رشته
1 داریوش‌ ابطحی‌ 1379
پزشکی
تخصصی بالینی
بیهوشی
2 فاطمه ابوطالبیان 1376
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
3 بهجت احمدیان‌ باغبادرانی‌ 1351
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
4 مهدی اخوان طاهری 87
پزشکی
تخصصی بالینی
جراحی عمومی
5 محمدحسن ایزدیان 1387
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
6 مائده آزرم 1389
پزشکی
کارشناسی
تکنولوژی پرتو شناسی
7 مهرداد اسدي حبيب آبادي 1388
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
8 غلامرضا اسلامیه 69
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
9 پرنیاز اشراقی‌ 1356
پزشکی
تخصصی بالینی
کودکان
10 بهجت امامی کوپایی 1393
پزشکی
کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی
11 فاطمه یاوری 1375
پرستاری و مامائی
کارشناسی
پرستاری
12 فرشته باغبانی 1366
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
13 صادق برادران مهدوی 1388
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
14 مریم بهرامی 92
پزشکی
کارشناسی ارشد
آناتومی
15 سحر بهزاد 1380
داروسازی
دکترا عمومی
داروسازی
16 زهرا تقیان ورزنه 87
مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی
بهداشت
17 علی اکبر ثالثی 1378
دندانپزشکی
دکترا عمومی
دندانپزشکی
18 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
19 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
20 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی