لیست دانش آموختگان

جستجوی اعضا


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده مقطع رشته
1 فاطمه ابوطالبیان 1376
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
2 بهجت احمدیان‌ باغبادرانی‌ 1351
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
3 مهدی اخوان طاهری 87
پزشکی
تخصصی بالینی
جراحی عمومی
4 محمدحسن ایزدیان 1387
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
5 مائده آزرم 1389
پزشکی
کارشناسی
تکنولوژی پرتو شناسی
6 مهرداد اسدي حبيب آبادي 1388
پزشکی
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
7 پرنیاز اشراقی‌ 1356
پزشکی
تخصصی بالینی
کودکان
8 بهجت امامی کوپایی 1393
پزشکی
کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی
9 فاطمه یاوری 1375
پرستاری و مامائی
کارشناسی
پرستاری
10 فرشته باغبانی 1366
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
11 صادق برادران مهدوی 1388
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
12 مریم بهرامی 92
پزشکی
کارشناسی ارشد
آناتومی
13 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
14 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
15 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
16 آرزو جهانمردحسین آبادی 79
مدیریت و اطلاع رسانی
کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
17 مهرداد حاجی بابایی 1371
پزشکی
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
18 احسان حاج زرگرباشی 1389
پزشکی
تخصصی بالینی
طب اورژانس
19 فتح‌ اله‌ حر 1379
پزشکی
تخصصی بالینی
جراحی استخوان و مفاصل
20 علیرضا حسینی 1372
بهداشت محیط
کاردانی
بهداشت