لیست دانش آموختگان

جستجوی اعضا


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سال ورود مقطع رشته
1 فاطمه ابوطالبیان 1376
دکتری عمومی
پزشکی عمومی
2 بهجت احمدیان‌ باغبادرانی‌ 1351
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
3 محمدحسن ایزدیان 1387
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
4 پرنیاز اشراقی‌ 1356
تخصصی بالینی
کودکان
5 بهجت امامی کوپایی 1393
کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی
6 فرشته باغبانی 1366
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
7 صادق برادران مهدوی 1388
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
8 مریم بهرامی 92
کارشناسی ارشد
آناتومی
9 مهرداد حاجی بابایی 1371
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
10 احسان حاج زرگرباشی 1389
تخصصی بالینی
طب اورژانس
11 فتح‌ اله‌ حر 1379
تخصصی بالینی
جراحی استخوان و مفاصل
12 سمیه خامه 1380
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
13 حسین دارابی 1382
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
14 سیدعلی درخشنده قهفرخی 1376
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
15 غالمعلی دوروشی 1373
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
16 محمود رادهوش 1356
تخصصی بالینی
بیماریهای داخلی
17 احسان رحیمی 1376
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
18 محمود رحیمی ورپشتی 1333
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
19 پریسا رضائی‌ 1372
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
20 فرشته رفیعی بلداجی 87
دکترا عمومی
پزشکی عمومی
    صفحات:
  • 1
  • 2
  • 3