شغل ها

ابوالفضل زینلی حسین آبادی

ابوالفضل زینلی حسین آبادی

کاردانشجویی در بیمارستان الزهرا بخش ارتوپدی
کارشناس پرستاری بیمارستان گلدیس شاهین شهر دردوره طرح بخش اورژانس
کارشناس پرستاری اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا نجف اباد
کارشناس پرستاری اورژانس بیمارستان دکتر غرضی اصفهان


غلامرضا قندهاری

غلامرضا قندهاری

کارشناس بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان


شهرزاد شهیدی

شهرزاد شهیدی

أستاديار دانشگاه علوم پزشكي كاشان براي يك سال
هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از سال ١٣٧٤